1. GENERELLE OPLYSNINGER

Inovium (Leverandør)
CVR-nr.: 28694067
Dalslandsgade 10,
2300 København S
E-mail: kontakt@invoium.dk
Telefon: 50403990
Hjemmeside: inovium.dk

 

2. ANVENDELSE

2.1 Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold mellem Leverandør og Kunde med mindre andet er aftalt pr. mail mellem parterne.
2.2 Leverandør leverer alene løsninger til erhvervsdrivende.
2.3 Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale med Leverandør, der forbeholder sig retten til at ændre betingelserne uden varsel. Under løbende og aktuelle samarbejder skal ændringer varsles, så Kunde er opmærksom på ændringerne.

3. INFORMATION OG MARKEDSFØRING
3.1 Kunde vil modtage information pr. mail og SMS om aktuelle tilbud, nye produkter,

services, varslinger m.v.

4. PRODUKT

4.1 Leverandørs leverance omfatter de i ordrebekræftelsen beskrevne ydelser (samlet benævnt Produkt), der afregnes som opstartsgebyr, abonnement, timetakst og/eller fast tilbud efter aftale.

5. TILLÆGSPRODUKTER

5.1 Leverandørs tillægsprodukter til Produkt omfatter de i ordrebekræftelsen beskrevne ydelser.
5.2 Opsiges aftalen opsiges tillægsprodukter samtidig.
5.3 Aftale om køb af tillægsprodukter sker skriftligt.

6. AFTALENS INDGÅELSE

6.1 Tilbud fra Leverandør er gældende i 8 dage fra tilbuddets dato.
6.2 Aftaler mellem parterne indgås skriftligt, enten ved underskrevet aftale på papir eller via mailkorrespondance.
6.3 Kunde er forpligtet til at levere aftalt materiale til brug for udarbejdelse af Produkt, senest 14 dage fra aftalens indgåelse.
6.4 Leverandør forbeholder sig ret til at oprette et midlertidigt Produkt, hvis aftalt materiale ikke er modtaget senest 14 dage fra aftalens indgåelse, og fakturere herfor. Kunde ydes herefter 30 dage fra fakturadato til evt. rettelser af Produkt.
6.5 Uagtet Kundes manglende levering af aftalt materiale eller evt. rettelser til Produkt, er aftalen bindende for Kunde.
6.6 Leverandør er berettiget til at frasige sig en opgave, og vil i dette tilfælde ikke fakturere Kunde. Alternativt indgå særskilt aftale med Kunde om opgavens udførelse og betaling.

7. KUNDES FORPLIGTELSER

7.1 Kunde forpligter sig til at opgive korrekt firmanavn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, CVR-nr. og mail, og straks ved ændringer, at meddele dette til Leverandør pr. mail.
7.2 Kunde er forpligtet til at overholde dansk lovgivning, og er ansvarlig for lovligheden af materialet og informationer stillet til rådighed for offentligheden, samt at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder eller vækker anstød. Kunde indestår for at have rettigheden til domænenavn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.
7.3 Kunde er selv ansvarlig for fornyelse af sit domæne hos DK Hostmaster.

8. KUNDES RETTIGHEDER

8.1 Kunde er berettiget til gratis at få udført rettelser af indhold på Produkt og modtage rådgivning om hvordan Kunde selv opretter tekster og billeder.
8.2 Rettelser i funktionalitet og design sker mod særskilt betaling, og er ikke omfattet af Leverandørs gratis support hvis Kunde ikke har købt abonnement.

9. LEVERANDØRS RETTIGHEDER

9.1 Leverandør er berettiget til uden varsel at slette materiale Leverandør anser for ulovligt, anstødeligt eller strider mod god skik og brug, og til at lukke for domæner og servere, der indeholder sådant materiale eller hyperlinks til samme, og sende Kunde en mail herom.

9.2 Leverandør anser spam for misbrug af aftalen, og forbeholder sig ret til at underrette relevante myndigheder i sådanne tilfælde.
9.3 Leverandør er berettiget til uden varsel at lukke Produkt, hvis Kunde ikke overholder forretningsbetingelserne eller aftaler mellem parterne uden tilbagebetaling af forudbetalte beløb.

10. PRISER OG BETALING

10.1 Abonnement betales kvartalsvis forud.
10.2 Leverandør forbeholder sig ret til at ændre priser og betalingsbetingelser uden varsel, undtagen allerede indgåede aftaler.
10.3 Leverandørs til enhver tid gældende priser kan rekvireres pr. mail til Leverandør (kontakt@inovium.dk). Alle priser er ekskl. moms. Timepris er med mindre andet er anført kr. 950 pr. påbegyndt time.
10.4 Alle abonnementspriser reguleres årligt med 3%.
10.5 Fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 39,00.
10.6 Rykkerskrivelser pålægges et gebyr på kr. 100.
10.7 Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,5% pr. måned fra forfaldsdatoen og til betaling sker.
10.8 Kundes forsinkede betaling betragtes som væsentlig misligholdelse, der giver Leverandør ret til at lukke for Produkt og opgøre kontoen og fremsende faktura til Kunde for skyldige beløb.
10.9 Leverandør er berettiget til timebetaling for overarbejde, som kan tilskrives at det af Kunde udleverede materiale har været uegnet eller mangelfuldt, at Kunde ønsker ændringer efter arbejdet er påbegyndt, at Kunde ønsker rettelser der går ud over én korrekturgang.
10.10 Leverandør forbeholder sig ret til aconto afregning, hvis en opgave strækker sig over en længere periode eller overstiger Leverandørs kreditmaksimum på Kunde.

11. LEVERING OG FORSINKELSE

11.1 Er der aftalt et leveringstidspunkt, vil levering af opgaven/ordren finde sted indenfor dette tidspunkt, når opgaven er løst.
11.2 Overskrides tidsplanen væsentligt er Kunde berettiget til at hæve aftalen med Leverandør for så vidt angår denne opgave. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst efter 30 arbejdsdages afvigelse fra aftalt frist. Kunde kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter og delleverancer, som allerede er leveret.

11.3 Rykkes tidsplanen grundet forhold, som Leverandør ikke bærer ansvar for, herunder forsinkelser hos Kunde og Kundes manglende medvirken, kan forsinkelser ikke medføre at Kunde kan gøre misligholdelse eller ophævelse af aftalen gældende.

12. EJENDOMSFORBEHOLD

12.1 Kunde opnår først brugsretten til Produkt, når der sker fuld betaling til Leverandør.
 12.2 Leverandør forbeholder sig retten til, at bruge Produkt udarbejdet til Kunde som reference i egen markedsføring.

13. OPSIGELSE

13.1 Abonnementsaftaler gælder for 12 måneder (bindingsperioden).
13.2 Kunde kan efter bindingsperioden opsige aftalen med 3 måneders varsel til udløb af en måned jf. kalenderåret. Opsiges aftalen i januar ophører aftalen således 30. april.
13.3 Ønsker Kunde at opsige aftalen skal dette ske pr. anbefalet brev eller pr. mail (kontakt@inovium.dk), hvorefter Leverandør snarest efter modtagelsen bekræfter opsigelsen pr. mail til Kundes mailadresse. Kun når Leverandør skriftligt har bekræftet opsigelsen er opsigelsen gældende, hvilket skyldes at mails kan gå tabt eller spærres af spam/virusfilter på vej til Leverandør. I tilfælde af tvist er det Kundes ansvar at dokumentere sin opsigelse til Leverandør. Mundtlige opsigelser accepteres ikke.
13.4 Ved opsigelse følger Produkt ikke med til Kunde. Produkt tilhører Leverandør og er beskyttet af ophavsrettigheder, som Kunde betaler abonnement for at benytte inklusive hosting og support. Ønsker Kunde fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til Leverandør. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris for de aftalte services. Kunde kan købe Produkt mod kontantbetaling jf. tilbud fra Leverandør ved Kundes forespørgsel herom.
13.5 Kunde har ubegrænset brugsret til Produkt under samarbejdet med Leverandør, men må ikke helt eller delvist kopiere Produkt.
13.6 Leverandør kan opsige alle abonnementer med 1 måneds skriftlig varsel, og Kunde

vil modtage en forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb, dog ikke hvis opsigelsen skyldes Kundes misligholdelse af forretningsbetingelserne eller indgåede aftaler.

14. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

14.1 Alle rettigheder til grafik, layout, billeder, video, data, kildekoder o.a. materiale, der helt eller delvist er fremstillet af Leverandør eller Leverandørs samarbejdspartner tilhører Leverandør og må ikke uden Leverandørs godkendelse overlades til tredjemand. Dette gælder også selvom materialet er fremstillet efter instruks fra Kunde og/eller tilpasset Kundes ønsker og behov, og som indgår i Kundes løsning.

14.2 Kunde lejer alene Produkt hos Leverandør.
14.3 Leverandør har af andre rettighedshavere fået tilladelse til at ophavsrettighedsbeskyttet materiale kan indgå i Produkt. Kopiering af dette materiale til andet formål f.eks. drift hos anden leverandør, betragtes som en krænkelse af 3. parts rettigheder, og må ikke anvendes i andre sammenhænge uden Leverandørs skriftlige accept.
14.4 Kunde har ikke ret til at få udleveret original redigerbare filer, udarbejdet helt eller delvist af Leverandør til Kunde, idet filerne er Leverandørs ejendom. Leverandør forpligter sig til at opbevare filerne i 3 måneder efter arbejdets afslutning.

15. MANGLER

15.1 Leverandør har intet ansvar for fejl, som Kunde ikke skriftligt har rettet, eller påpeget. Tilvejebringer Kunde selv filer o.a. til en produktion hæfter Leverandør ikke for fejl og mangler, der hidrører fra disse.
15.2 Er leverancen mangelfuld, er Kunde forpligtet til straks at reklamere herover.

15.3 Leverandør er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid. Mindre afvigelser fra godkendte layout eller aftalte specifikationer berettiger ikke Kunde til at gøre krav om prisnedslag, opsigelse eller erstatning gældende.

16. ANSVAR

16.1 Kunde er ansvarlig for lovligheden af Produkts indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Leverandør ikke tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Leverandør har medvirket til udformningen heraf.
16.2 Leverandør tegner og udarbejder alle elementer fra bunden, men sikrer ved indkøb fra tredjemand af grafiske elementer, kildekoder, billeder m.v. frit kan benyttes af Kunde.
 16.3 Leverandør har intet ansvar for og fører ikke kontrol med Kundes manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af tekst, tegninger, mønstre,

illustrationer, varemærker, formgivning og andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

17. ANSVARSFRASKRIVELSE

17.1 Leverandør er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for tab eller skade, som følge af afbrydelser eller forstyrrelser hos Leverandør eller tredjemænd, data og ændringer i Produkt eller forhold, der ligger udenfor Leverandørs kontrol, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte/indirekte tab hos Kunde.
17.2 Leverandør er erstatningsansvarlig for skader forvoldt ved grov uagtsomhed, dog begrænset til Kundes direkte tab, der maksimalt kan udgøre et beløb svarende til Kundes betaling.
17.3 Krav om betaling skal fremsættes pr. mail senest 10 dage efter Kunde blev bekendt med den ansvarspådragende handling.

18. MATERIALE

18.1 Materiale som Kunde har leveret til Leverandør slettes efter 3 måneder. Leverandør er ikke ansvarlig for materiale, der beskadiges/bortkommer og opfordrer Kunde til at have en backup af alt leveret materialet.

19. KUNDES ERSTATNINGSANSVAR
19.1 Kunde er forpligtet til at holde Leverandør skadesløs for ethvert tab, herunder

følgetab og indirekte tab, Leverandør måtte lide som følge af Kundes handlinger.

20. VARSLING AF ÆNDRINGER

20.1 Leverandør varsler pr. mail ændringer af aftalen til ugunst for Kunde med minimum 1 måneds varsel. Kunde kan herefter opsige aftalen pr. mail senest 14 dage efter varslingen.
 20.2 Leverandør forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på Leverandørs hjemmeside og/eller mailet til Kunde.

21. OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND

21.1 Leverandør er berettiget til frit at overdrage aftalen eller driften af Produkt til tredjemand uden varsel, hvis overdragelse sker på uændrede vilkår for Kunde.

22. VÆRNETING
22.1 Tvister afgøres efter dansk ret ved Leverandørs hjemting.

23. TIDSFRISTER FOR RETTELSER AF LEVERET ARBEJDE

23.1 Ved levering af færdigt Produkt, har Kunde 5 dage til at pointere rettelser i ét samlet dokument, der mailes til Leverandør. Ved færdiggørelse af disse rettelser, betragtes Leverandørs Produkt, som værende leveret.